PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti interneto svetainėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje svetainėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas interneto svetainėje paspaudžia „Dovanoju” klavišą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. dovanoti piniginę dovaną internetinėje svetainėje Pirkėjas gali:

2.1.1. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.2. Pirkėjas, dovanodamas piniginę dovaną 2.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiamas informacinis pranešimas, apie paslaugos įvykdymą.

Daugiau informacijos apie prekių pristatymą rasite skiltyje Privatumo politika.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti dovaną internetinėje svetainėje šių Taisyklių ir kitose šios internetinės svatainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties remiantis LR Mažmeninės prekybos taisyklėmis. 2001-06-11 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriusybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) kurios numato prekių grąžinimo ar keitimo tvarką. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti pirkįjo sumokėtus pinigusį pirkėjo nurodytą saskaitą.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine svetaine, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine svetaine.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės svetainės registracijos formoje.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje svetinėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos internetinėje svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje registruotu banku. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Daugiau informacijos apie prekių pristatymą rasite skiltyje Pristatymas.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1 Pirkėjas, įsigydamas prekę naudojant tik ryšio priemones (internetu ar telefonu), todėl prieš pirkdamas negali gyvai apžiūrėti bei įvertinti prekės, turi teisę grąžinti įsigytas prekes, Pardavėjui apie tai raštu pranešdamas per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pirkimo dienos ir atgauti visus už jas sumokėtus pinigus.

7.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Mažmeninės prekybos taisyklėmis. 2001-06-11 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriusybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) kurios numato prekių grąžinimo ar keitimo tvarką. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

7.3. Jeigu pirkėjas nepateikia pirkimo dokumentų, pinigai negli būti grąžinami.

7.4. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine.

8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9. RINKODARA IR INFORMACIJA

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje svetainėje įvairias akcijas.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos pirkėjas visada gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/